Vijesti
04.03.2014.
Projekat Ulog na gornjoj Neretvi

Primarni aktuelni posao na daljem razvoju i izgradnji projekta hidroelektrane Ulog su istražni radovi četvrte faze potrebni za izradu detaljnih projekata glavnih objekata lučne brane, derivacionog tunela i mašinske zgrade. Shodno tome će ove, 2014 godine kompanija EFT HE Ulog izvodi dopunske istražne radove na lokacijama glavnih objekata sistema HE Ulog i na taj način završiti istraživački proces. Dopunska istraživanja se moraju izvesti tim pre što su geološki uslovi na gradilištu složeni, bitno složeniji nego što je prvobitno pretpostavljano na lokacijama budućih ključnih objekata brani Nedavić i mašinskoj zgradi u Ljusićima.

Zahvaljujući relativno dobrim vremenskim prilikama i u zimskom period 2014, trenutno se na gradilištu izvode građevinski radovi koji su u funkciji istražnih radova i u funkciji bezbednosti za ljudstvo i opremu.

Istražni radovi će početi odmah po stvaranju adekvatnih meteorološko-hidroloških i drugih terenskih uslova, i trajaće oko tri meseca od njihovog početka. Sobzirom da se istražni radovi, posebno oni na brani, i građevinski radovi na izgradnji puteva i platoa ne mogu istovremeno obavljati, građevinski radovi će u tom periodu biti usporeni.

Građevinski radovi na izgradnji pristupnih puteva i platoa u zoni brane će biti nastavljeni nakon završenih geoloških istražnih radova, a njihova dinamika način izvođenja i završetka će zavisiti od rezultata istraživanja.

Paralelno sa tim se rade projekti organizacije gradilišta za otpočinjanje glavne faze građevinskih radova.

Planirana dopunska istraživanja kao i aktivnosti koje ih prate neće bitno uticati na generalnu dinamiku izgradnje projekta. Planirani završetak hidroelekrtrane Ulog je kraj 2017 godine. Hidroelektana Ulog će biti 35 MW instalisane snage sa 120 m ukupnog pada i 35 m3/s instaliranog protoka. Prosečna godišnja proizvodnja će biti 86 GWh.

Ostali poslovi na projektu Ulog teku po planu. U nastavku su navedeni samo neki: Dalekovod dužine 16 km Kalinovik – Nedavić, za snabdevanje gradilišta električnom energijom DV 35kV i trafostanica 35/10 kV su završeni prošle godine. Gradilišni 10 kV razvod i četiri trafostanice 10/04 kV su takođe završeni. Saglasnosti i dozvole za izgradnju HE Ulog su dobijanjem Odobrenja za gradnju za glavne objekte i pristupne puteve, kompletirani. Pre toga su završene brojne aktivnosti koje prethode izdavanju građevinske dozvole kao što su tehnička i planska dokumentacija, pribavljene prethodnih saglasnosti, otkup zemlje. Otkupljena je sva potrebna zemlja za objekte koji se grade. Od ukupno 140 ha zemlje potrebne za projekat uključujući akumulaciono jezero, do sada je otkupljeno 106 hektara. Dobijena je saglasnost Elektroprenosa za priključak HE Ulog na 110 kV prenosnu mrežu. Pristupni putevi u dužini od 8 km kroz kanjon Neretve, do brane i mašinske zgrade su skoro završeni. Zaključen je ugovor sa kompanijom SinoHydro za izgradnju glavnih objekata, isporuku i montažu opreme i puštanje elektrane u pogon.

© 2014 EFT Group