HE ULOG

Tehničke karakteristike

HE Ulog je predviđena kao akumulaciono-derivaciona hidroelektrana sa sljedećim glavnim tehničkim karakteristikama:

  • Lučna brana ukupne visine 53 m
  • Dovodno-derivacioni tunel i cevovovod pod pritiskom ukupne dužine 2758 m
  • Instalisani protok od 35 m³/s
  • Mašinska zgrada sa dva proizvodna agregata ukupne instalisane snage 35 MW i mali agregat od 176 kW na ispustu garantovanog ekološkog protoka
  • Akumulacija sa ukupnom korisnom zapreminom od 6,44 x 106
  • Priključenje na elektroenergetsku mrežu BiH preko 110 kV prilkjučnog dalekovoda dužine 21 km
  • Planirana godišnja proizvodnja električne energije od 85.000 MWh.

Projekat HE Ulog je registrovan u okviru Mehanizma čistog razvoja (Clean Development Mechanism) u skladu sa kriterijumima Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama (UNFCCC). HE Ulog će, proizvodnjom električne energije iz obnovljivih izvora, uticati na smanjenje godišnjih emisija od 87.846 tona CO2eq zamjenjujući električnu energiju proizvedenu korišćenjem fosilnih goriva.